20 Cdo 2505/2004
Datum rozhodnutí: 26.05.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2505/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné České republiky Městského úřadu ve S. proti povinným 1/ A. A., a 2/ H. R., prodejem spoluvlastnického podílu na nemovitostech, pro 20.000,- Kč, resp. 20.414,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 1 E 362/2002, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 30.6.2003, č.j. 18 Co 263/2003 - 50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí ve spoluvlastnictví povinných.

Povinné podaly proti usnesení odvolacího soudu včasné dovolání. Vzhledem k tomu, že nebyly zastoupena advokátem, soud prvního stupně je usneseními opakovaně upozornil, že musí být v dovolacím řízení zastoupeny advokátem, a že jím musí být i dovolání sepsáno; dovolatelky též poučil o nepříznivých procesních důsledcích, nebude-li tento nedostatek odstraněn ve stanovené lhůtě dvaceti dnů. Dovolatelky ani na poslední urgence, doručené jim dne 23.9.2004, neodpověděly.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění této podmínky řízení dovolatelky - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložily, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu