20 Cdo 250/2005
Datum rozhodnutí: 27.09.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 250/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Statutárního města O. Městského obvodu O. proti povinné L. F., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 E 936/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.4.2004, č.j. 10 Co 151/2004-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením bytu a přestěhováním povinné a všech, kdo s ní bydlí na základě jejího práva do zajištěného přístřeší.

Povinná napadla usnesení odvolacího soud včasným dovoláním.

Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena, soud prvního stupně ji usnesením doručeným dne 15.10.2004 , vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka na tuto výzvu do dnešního dne nereagovala.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v. r.

předseda senátu