20 Cdo 2497/2006
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2497/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné E. A. M. AG, proti povinnému Ing. V. H., pro 211 977,46 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 25 Nc 2320/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 3. 2006, č.j. 14 Co 677/2005-46, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud změnil usnesení okresního soudu ze dne 6. 10. 2005, č.j. 25 Nc 2320/2004-26 (kterým okresní soud zastavil exekuci nařízenou jeho usnesením ze dne 12. 3. 2004, č. j. 25 Nc 2320/2004-9), tak, že návrh na zastavení exekuce zamítl, podal povinný dovolání.


Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 17. 5. 2006, č. j. 25 Nc 2320/2004-53, doručeným mu 26. 5. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na výzvu odpověděl dovolatel podáním ze dne 30. 5. 2006, jímž požádal o ustanovení advokáta; jeho žádost však byla usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 25. 7. 2006, č. j. 25 Nc 2320/2004-57, pravomocným dne 29. 8. 2006, zamítnuta. Dovolatel ani poté vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


O nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. dubna 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu