20 Cdo 2489/98
Datum rozhodnutí: 31.07.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2489/98

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné K. a. s., proti povinnému M. K., prodejem nemovitostí pro částku 883.550,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 38 E 49/97, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.6.1998, č. j. 13 Co 724/98-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinný je na náhradě nákladů dovolacího řízení povinen zaplatit oprávněné 3.812,50 Kč k rukám advokáta, do tří dnů od právní moci usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí k vymožení 883.550,- Kč s příslušenstvím.

Proti tomuto usnesení podal povinný včasné dovolání.

Soud prvního stupně jej usnesením poučil o povinném zastoupení v dovolacím řízení a vyzval jej k tomu, aby ve lhůtě patnácti dnů předložil soudu plnou moc zvoleného advokáta spolu s doplněním dovolání, resp. s prohlášením, že se s jeho obsahem ztotožňuje. Dovolatel byl též upozorněn, že nevyhoví-li tomuto požadavku, bude dovolací řízení zastaveno.

Na toto usnesení, doručené dne 20.10.1998, dovolatel do dnešního dne nereagoval.

Podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď on sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něho jedná, a jím musí být dovolání i sepsáno.

Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Je-li výslovným požadavkem nuceného zastoupení, aby advokátem bylo dovolání i sepsáno, nemůže být, jak správně uvedl soud prvního stupně, bez jeho přiměřeného splnění splněna ani podmínka podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř.

Nedostatek nuceného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; oprávněné přísluší náhrada nákladů právní služby, spočívající v odměně zástupce (advokáta) za jeden úkon (vyjádření k dovolání) a v paušální náhradě hotových výdajů podle § 7, § 8 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. k/, § 11 odst. 2 písm. e/ a contr., a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. V části, přesahující vyúčtování nákladů advokátem, se má toto podání (z obsahového hlediska) za vzdání se procesního nároku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nebude-li plněno dobrovolně co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se plnění domoci v rámci jeho soudního výkonu.

V Brně 31. července 2000

JUDr. Vladimír K u r k a , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová