20 Cdo 2482/2010
Datum rozhodnutí: 14.07.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 2482/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného LUCKY DAY CZ s.r.o. v likvidaci , se sídlem v Bělčicích, Sportovní 299, IČ 251 97 291, proti povinnému P. H. , zastoupenému JUDr. Martinem Brudným, advokátem se sídlem v Ostravě, Kroupova 1114/4, pro 15.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 66 Nc 479/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2009, č. j. 11 Co 435/2009 - 30, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 2. 3. 2009, č. j. 66 Nc 479/2009 - 3, nařídil exekuci na majetek povinného podle vykonatelného exekutorského zápisu č. j. ExZ 06/2007, sepsaného dne 12. 6. 2007 JUDr. Janou Tvrdíkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Praha 4, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 15.000.000,- Kč a pro smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky od 19. 6. 2007 do zaplacení, jejímž provedením pověřil jmenovanou soudní exekutorku.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 12. 2009, č. j. 11 Co 435/2009 - 30, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, v němž napadá věcnou správnost exekučního titulu v části, která se týká smluvní pokuty, a navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 16. prosince 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. července 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu