20 Cdo 2479/2006
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2479/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. České republiky, Okresní pojišťovny h. m. P., proti povinnému Ing. K. T., zastoupenému advokátem, pro 75.304,10 Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. E 709/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2006, č.j. 23 Co 449/2005-39, takto:


Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2006, č.j. 23 Co 449/2005-39, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení ze dne 29. 4. 2003, č.j. E 709/2003-11 (jímž okresní soud nařídil podle výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek, vyhotoveného Městským soudem v Praze dne 12. 8. 2002, sp. zn. 50 K 80/2000, výkon rozhodnutí), tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl. Dospěl k závěru, že seznam přihlášek není v souzené věci exekučním titulem, neboť povinný neměl možnost pohledávku oprávněné v konkursním řízení popřít; předvolání k přezkumnému jednání konanému dne 2. 7. 2001 mu nebylo řádně doručeno, neboť se v místě doručování nezdržoval.


V dovolání oprávněná namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). Je přesvědčena, že seznam přihlášek je řádným exekučním titulem; vady pravomocně skončeného konkursního řízení již nelze ve výkonu rozhodnutí zohledňovat. Navrhla, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


Povinný navrhl, aby dovolání bylo zamítnuto. Setrvává na svém přesvědčení, že nebyl řádně vyrozuměn o přezkumném jednání, a proto seznam přihlášek není způsobilým exekučním titulem. S názorem oprávněné, že ve výkonu rozhodnutí nelze přezkoumávat vady exekučního titulu, nesouhlasí.


Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).


Dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. ve spojení s § 238a odst. 1 písm. c/ a odst. 2 o.s.ř. je důvodné.


Podle § 45 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 328/1991 Sb. ), lze na základě seznamu přihlášek pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění.


Z citovaného ustanovení vyplývá, že způsobilost seznamu přihlášek být exekučním titulem je vázána na tyto podmínky: musí se jednat o pohledávku zjištěnou (§ 23 odst. 1, věta první, zákona č. 328/1991 Sb.), pohledávka nesmí být úpadcem výslovně popřena a musí dojít ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2005, sp. zn. 20 Cdo 17/2004, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 3, ročník 2005 pod č. 40). Způsobilost seznamu přihlášek být exekučním titulem lze proto relevantně zpochybňovat jen v mezích těchto podmínek, tedy zejména tvrzením, že pohledávka nebyla v konkursu zjištěna nebo že byla úpadcem výslovně popřena, případně že dosud nedošlo ke zrušení konkursu nebo byl konkurs zrušen bez vydání rozvrhového usnesení.


Z hlediska absence výslovného popření pohledávky úpadcem je pak rozhodující pouze to, zda úpadce pohledávku za trvání konkursu výslovně nepopřel. Jestliže o tom sporu není, pak okolnost, že úpadce neměl reálnou možnost pohledávku popřít, neboť nebyl řádně předvolán k přezkumnému jednání, je již ve vykonávacím řízení nerozhodná. Je výrazem ustálené soudní praxe, že bylo-li řízení, v němž má exekuční titul svůj původ, zatíženo vadami, lze se jejich nápravy domáhat pouze v tomto řízení (prostřednictvím opravných prostředků); v řízení o výkon rozhodnutí se jimi již zabývat nelze (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2002, sp. zn. 20 Cdo 554/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 7, ročník 2004 pod č. 62).


Názor odvolacího soudu, podle něhož seznam přihlášek není exekučním titulem, jestliže úpadci byla v konkursním řízení odňata možnost pohledávku popřít, tedy správný není. Nejvyšší soud proto napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, a odst. 3, věta první, o.s.ř.).


Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1, věta první, § 226 odst. 1 o.s.ř.). O nákladech dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. dubna 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu