20 Cdo 2467/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2467/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. L. M., proti povinné M. V., pro 24.613,30 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 52 E 1700/99, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2005, č. j. 10 Co 175/2005-51, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 21. 6. 2004, č. j. 52 E 1700/99-39a, jímž okresní soud zamítl návrh na nařízení výkonu platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. 5 Ro 1919/97, k vydobytí pohledávky 24.613,30 Kč s příslušenstvím prodejem označených nemovitostí.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zák. č. 59/2005 Sb., dále jen o. s. ř. ).


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 12. 5. 2006, č. j. 52 E 1700/99-59, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, nebo prokázal, že má sám právnické vzdělání. Zároveň ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.


Dovolatel podáním ze dne 1. 6. 2006 požádal o ustanovení advokáta. Soud prvního stupně usnesením ze dne 24. 7. 2006, č. j. 52 E 1700/99-62 (které nabylo 18. 8. 2006 právní moci), tuto žádost zamítl.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele odstraněn nebyl.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu