20 Cdo 2461/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2461/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. r. K. s. O., proti povinné J. V., pro 24.179,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 E 888/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2005, č. j. 9 Co 1332/2004-52, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 8. 2004, č. j. 51 E 888/2002-45, jímž okresní soud zamítl její návrh na částečné zastavení výkonu rozhodnutí nařízeného usnesením téhož soudu ze dne 1. 10. 2002, č. j. 51 E 888/2002-6.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zák. č. 59/2005 Sb., dále jen o. s. ř. ).


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena; návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 10. 2005, č. j. 51 E 888/2002-64, a posléze usnesením ze dne 7. 6. 2006, č. j. 51 E 888/2002-83, zamítl.


Poté soud prvního stupně usnesením ze dne 4. 8. 2006, č. j. 51 E 888/2002-85, dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě osmi dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Výzvě, která jí byla doručena 14. 8. 2006, dovolatelka nevyhověla.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu