20 Cdo 2459/2011
Datum rozhodnutí: 18.08.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 2459/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného města Vimperk , se sídlem Steinbrenerova 6, identifikační číslo osoby 00250805, proti povinnému L. M. , pro 9.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prachaticích, pod sp. zn. 8 EXE 1050/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. 5. 2011, č. j. 5 Co 1003/2011-58, takto:
Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení č. j. 8 EXE 1050/2011-46, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinného na odklad exekuce nařízené usnesením okresního soudu ze 14. 1. 2011, č. j. 8 EXE 1050/2011-21, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Přípustnost dovolání nezakládají ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., jelikož usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve věci odkladu provedení výkonu rozhodnutí (exekuce - § 130 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), v jejich taxativních výčtech uvedeno není, a nelze ji opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., protože toto ustanovení je v exekučním řízení uplatnitelné toliko prostřednictvím § 238a odst. 1 a 2 o. s. ř., kde ale jak bylo již výše uvedeno institut odkladu provedení exekuce není vyjmenován (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1520/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 12/2004 pod č. 233).

Nejvyšší soud proto dovolání aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2, věta za středníkem) podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2011

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r. předseda senátu