20 Cdo 2448/98
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2448/98

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelů A/ L. D. a B/ L. D., proti odpůrci Okresnímu úřadu Jihlava, za účasti 1/ M. T., 2/ M., a.s., 3/ P. f. ČR, o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 38 Ca 19/96, o dovolání" navrhovatelů proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11.3.1997, č.j. 38 Ca 19/96-36, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolatelé napadli podáním, jež žádali pojímat jakožto dovolání, v záhlaví označený rozsudek, jímž Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí odpůrce ze dne 16.11.1995, č.j. RPÚ-392/92-4-204/1.

Městský soud rozhodl v řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů podle hlavy třetí části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále o.s.ř.).

Správní soudnictví podle části páté občanského soudního řádu je zásadně řízením jednostupňovým. Soud, který rozhoduje o věcech správního soudnictví, není ani soudem prvního stupně ani soudem odvolacím (shodně srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 38/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Podle § 250s o.s.ř. platí, že s výjimkou věcí důchodového zabezpečení a důchodového pojištění nejsou proti rozhodnutí soudu připuštěny opravné prostředky. Také tím je vyloučeno uvažovat o dovolacím soudu, a v důsledku toho zákon ani neupravuje, k projednání opravného prostředku, byl-li přesto podán, funkční příslušnost soudu (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21/1998).

Nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který soud řízení, jež jím trpí, zastaví (§ 104 odst.1 o.s.ř.).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., neboť navrhovatel z procesního hlediska zavinil, že řízení bylo zastaveno. Ostatním účastníkům však v řízení před Nejvyšším soudem prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2000

JUDr. Vladimír K u r k a, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková