20 Cdo 2436/2002
Datum rozhodnutí: 28.02.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2436/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Jany Hráchové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Č. d., s.o., proti povinnému F. H., přikázáním pohledávky z účtu, pro 4 907,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. E 85/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. června 2002, č.j. 10 Co 417/2002-17, t akt o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání. Soud prvního stupně jej usnesením doručeným dne 22.8.2002, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a předložil jím sepsané dovolání.

Dovolatel na tuto výzvu nereagoval.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Z podání dovolatele jeho zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, způsobilé toto zastoupení ( případně dosažení právnického vzdělání) prokázat, předloženy ani dodatečně nebyly.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení a je svoji povahou odstranitelný. K jeho odstranění činí soud vhodná opatření ( § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř.); nezdaří-li se jej odstranit, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nedostatek povinného zastoupení dovolatelem odstraněn nebyl, nezbylo než dovolací řízení podle § 234c a § 104 odst. 2 o.s.ř zastavit.

Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází ze situace, kdy povinný z procesního hlediska zavinil, že řízení bylo zastaveno; oprávněnému ( podle obsahu spisu) však náklady řízení nevznikly ( § 146 odst. 2, §224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2003

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu