20 Cdo 2435/2012
Datum rozhodnutí: 29.08.2012
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 2435/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, Územní pracoviště Frýdek-Místek, adresa pro doručování: Frýdek-Místek, Na poříčí 3208, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému V. J. , pro 57.107,13 Kč, srážkami z jiných příjmů, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 33 E 674/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, z 22. 12. 2011, č. j. 9Co 1004/2011-19:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud odmítl odvolání proti usnesení ze 7. června 2011, č. j. 33E 674/2011-3, kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Čl. II Přechodných ustanovení, bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno (anebo odmítnuto odvolání podle § 254 odst. 5 o. s. ř.; z hlediska materiálního jde vlastně o potvrzení) nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.
Jestliže v souzené věci krajský soud rozhodl o odvolání povinného 22. 12. 2011, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné.

Nejvyšší soud proto bez nařízení jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení odvolatele advokátem (§ 241b odst. 2, věta za středníkem), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Dovolání bylo odmítnuto, oprávněné, jež by jinak měla právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, takové náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok shora uvedený.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2012

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r. předseda senátu