20 Cdo 2423/2009
Datum rozhodnutí: 14.04.2011
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2423/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné JUDr. D. N. (dříve P.), proti povinné A. J. , zastoupené Mgr. Radkou Čadovou, advokátkou se sídlem v Chebu, Jánské nám. 6, pro 3.225,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 Nc 4438/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 29. 6. 2007, č. j. 61 Co 346/2007-40, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud mimo jiné potvrdil výrok I. usnesení z 12. 4. 2007, č. j. 13 Nc 4438/2006-26, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, podala povinná dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, části první zákona č. 7/2009 Sb.).

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatelka domáhá (dovolací návrh).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatelka doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy jí bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolatelce určena ke splnění této podmínky; požádala-li však dovolatelka před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Z uvedeného vyplývá, že neobsahuje-li dovolání údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jde o vadu podání, kterou může dovolatelka odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti. Protože pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod č. 21).

Dovolání z 25. 9. 2007 (č. l. 51), sepsané pouze dovolatelkou, neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, a ani ze skutečností v něm uvedených nelze usoudit, zda je nějaký dovolací důvod dán. Protože ustanovená zástupkyně ve lhůtě dvou měsíců od právní moci usnesení o jejím ustanovení (z 1. 12. 2008, č. j. 13 Nc 4438/2006-89, pravomocného 19. 12. 2008), tedy do čtvrtka 19. února 2009, vady dovolání neodstranila, marným uplynutím lhůty dle § 241b odst. 3 o. s. ř. se tak vady staly neodstranitelnými. Nejvyšší soud proto k opožděně učiněnému doplnění dovolání z 1. 4. 2009 (č. l. 94) nepřihlížel a vadné dovolání podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v režimu hlavy VI exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. dubna 2011

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu