20 Cdo 2421/2010
Datum rozhodnutí: 09.11.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 2421/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného P. M. , zastoupeného JUDr. Pavlem Jelínkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Dražkovicích 122, proti povinným 1) J. D. , a 2) R. D. , obou zastoupeným JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Filištínská 145, vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 3374/2008, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 30. 6. 2009, č. j. 18 Co 155/2009-21, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinných proti usnesení ze dne 4. 6. 2008, č. j. 5 Nc 3374/2008-11, kterým okresní soud nařídil k vymožení povinnosti povinných vyklidit byt č. 676/2 v domě čp. 675, 676 v Chrudimi III, v ulici Čs. armády, pro náklady předcházejícího řízení a pro náklady exekuce, které budou vyčísleny, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání (č. l. 26), jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení, a nebylo ani sepsáno advokátem. K žádosti obou povinných jim okresní soud usnesením ze dne 3. 3. 2010, č. j. 5 Nc 3374/2008-44, ustanovil zástupcem JUDr. Petra Gallata, advokáta. Usnesení nabylo právní moci 23. 3. 2010. Ustanovený advokát zůstal nečinný a dovolání sepsané dovolatelem i přes výzvu soudu nedoplnil, nenahradil a ani nesdělil, že se s ním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem (viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 6/2000 pod č. 64), je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. listopadu 2010

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.
předsedkyně senátu