20 Cdo 2410/2007
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2410/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné O. H., a.s., zastoupené advokátkou, proti povinné PhDr. R. H., zastoupené advokátem, pro 492 218,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 69 Nc 2725/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2007, č. j. 20 Co 229/2006-45, takto:

I. Dovolání proti výroku I. v části, kterou krajský soud připustil vstup obchodní společnosti O. H., a.s. do řízení na místo oprávněné O., spol. s r.o., se zamítá.

II. Dovolání proti výroku I. v části, kterou krajský soud potvrdil usnesení Městského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce, se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným rozhodnutím krajský soud ve výroku I. a II. potvrdil a ve výroku III. zrušil usnesení ze dne 10. 1. 2006, č. j. 69 Nc 2725/2004-23, jímž městský soud rozhodl o procesním nástupnictví oprávněné a do řízení připustil společnost O. H. a. s., (výrok I.), dále zamítl návrh povinné na zastavení exekuce (výrok II.) a nepřiznal oprávněné právo na náhradu nákladů řízení o zastavení exekuce (výrok III.). Odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně dovodil, že původní oprávněná zanikla rozdělením s přechodem jmění na tři nástupnické společnosti; z úředně ověřené kopie notářského zápisu NZ 112/2004 sepsaného dne 21. 6. 2004, včetně Projektu rozdělení společnosti O. spol. s r. o. přitom vyplývá, že na nástupnickou společnost O. H. a.s. přešlo ke dni účinnosti zápisu rozdělení do obchodního rejstříku veškeré ostatní obchodní jmění společnosti O., spol. s r.o., které nepřešlo na zbývající dvě nástupnické společnosti (V. 17 a.s. a O. I. a.s.). Protože uvedená pohledávka není zahrnuta v těch částech projektu rozdělení, které upravují přechod jmění na tyto dvě společnosti, přešla pohledávka, ohledně níž je vedena exekuce, na oprávněnou osobu. Odvolací soud současně uzavřel, že z důvodu záměny účastníků není dán důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí; důvodem nemůže být ani to, že byl současně nařízen výkon rozhodnutí, neboť toto řízení bylo zastaveno.

V dovolání jehož přípustnost dovozuje z § 238a odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) namítá povinná, že soudy obou stupňů pochybily ve svém závěru, že exekuovaná pohledávka přešla na oprávněnou. Při tomto závěru vyšly jen z tvrzení oprávněné, že se tak stalo. Má za to, že přechod práv a závazků v exekučním řízení musí být prokázán listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem a nepostačí k tomu jen samotné rozhodnutí o procesním nástupnictví podle § 107 odst. 3 o. s. ř. Podle jejího názoru je v možnostech oprávněné, aby doklady založenými v účetní evidenci nebo účetní závěrkou O. spol. s r.o. prokázala, že pohledávka za povinnou v době rozdělení společnosti existovala a přešla na O. H. a.s. Dále namítá, že vlivem zániku původní oprávněné O. spol. s r. o. ke dni 1. 9. 2004 zanikla též plná moc pro její zástupkyni JUDr. L. L. Právní nástupce O. H. a. s. JUDr. L. dále nezmocnil k zastupování, čili všechny její úkony ve věci jsou nicotné, stejně jako i úkony soudu učiněné na její návrh. Navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu v části, jíž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o tom, s kým bude pokračováno v řízení na místě původní oprávněné přípustné podle § 239 odst. 2 písm. b) o. s ř. není důvodné.

Právní posouzení je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Při rozhodování podle § 107 o. s. ř. a při zjišťování toho, zda a kdo převzal práva a povinnosti z exekučního titulu soud postupuje podle § 36 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb. Nevyplývá-li přechod z právního předpisu, vychází z listin vydaných nebo ověřených státním orgánem nebo notářem.

Takovými listinami, což ani dovolatelka nezpochybňuje, jsou výpis z obchodního rejstříku, jenž dokládá přeměnu společnosti (§ 69 a násl. obchodního zákoníku ve znění účinném do 30.6.2008), stejně jako notářský zápis, jehož obsahem je rozhodnutí společníka o rozdělení společnosti. Tvoří-li v souzené věci přílohu notářského zápisu Projekt o rozdělení společnosti O. spol. s r. o. , v němž je identifikován majetek a závazky přecházející na nástupnické společnosti, a to tak, že u dvou z nich je tento majetek a závazky přesně stanoven, a u třetí společnosti O. H. a. s. je stanoveno, že na ni přechází ode dne účinnosti zápisu rozdělení do obchodního rejstříku veškeré ostatní obchodní jmění společnosti O., které nepřechází na nástupnické společnosti V. a O. I., ztotožňuje se dovolací soud s názorem odvolacího soudu, že toto negativní vymezení obchodního jmění postačuje k závěru o tom, že pohledávka povinné přešla na společnost O. H. a.s., není-li uvedena jako součást obchodního jmění, které přešlo na dvě zbývající nástupnické společnosti.

Protože závěr odvolacího soudu o procesním nástupnictví obchodní společnosti O. H., a.s. je správný, Nejvyšší soud dovolání v části směřující proti výroku I. napadeného usnesení o připuštění vstupu společnosti O. H., a.s. do řízení, aniž by nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), zamítl (§ 243b odst. 2, část věty před středníkem, o. s. ř.). Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že společnost O. H., a.s. udělila JUDr. L. L. plnou moc k zastupování 18. 5. 2005.

Ačkoliv dovolatelka ohlásila, že její dovolaní směřuje také proti té části napadeného usnesení, jíž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce, její dovolání neobsahuje žádný dovolací důvod. Protože lhůta k doplnění dovolání podle § 241b odst. 3 o. s. ř. marně uplynula, Nejvyšší soud v této části dovolání povinné odmítl (§ 243c odst. l a § 43 odst. 2 o. s. ř.).

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu