20 Cdo 2407/2002
Datum rozhodnutí: 30.01.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2407/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Jany Hráchové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města J. proti povinným 1/ F. L. a 2/ J. L., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 1 E 280/2002, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci, ze dne 11. června 2002, č.j. 5 Co 311/2002-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením bytu přestěhováním do zajištěné bytové náhrady.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali povinní včasné dovolání. Jelikož nebyli zastoupeni advokátem, soud prvního stupně je usnesením doručeným dne 10.10.2002 - mimo jiné - vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení odstranili.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky povinného zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Z podání dovolatelů jejich zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, způsobilé toto zastoupení (příp. dosažení právnického vzdělání) prokázat, ani poté předloženy nebyly.

Jestliže tedy splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatelé - navzdory příslušnému opatření soudu prvního stupně - ani dodatečně nedoložil, nezbylo než dovolací řízení zastavit.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému, který by ve smyslu těchto ustanovení měl právo na jejich náhradu, však v daném stadiu řízení prokazatelné náklady nevznikly.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30.ledna 2003.

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu