20 Cdo 2401/2004
Datum rozhodnutí: 21.04.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2401/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného Ing. Š. B., správce konkurzní podstaty úpadce S., výrobní družstvo kožedělné v likvidaci, proti povinnému J. D., pro 11.520,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 Nc 6155/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 30. června 2003, č.j. 40 Co 594/2003-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 18. 2. 2003, č.j. 15 Nc 6155/2003-5, jímž Okresní soud v Šumperku nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 21. 7. 2000, č.j. 7 C 149/97-72, exekuci.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 28. 7. 2004, č.j. 15 Nc 6155/2003-35, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení pro dovolací řízení zvolil zmocněncem advokáta, který dovolání sepíše; zároveň ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena dne 16. 8. 2004 (§ 46 odst. 2 o.s.ř. ve znění účinném do 31. 12. 2004) dovolatel neodpověděl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. dubna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu