20 Cdo 240/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 240/2009
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, Územního pracoviště v Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, proti povinnému J. P. , za účasti manželky povinného M. P., pro 158 241,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 15 E 859/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2007, č. j. 19 Co 537/2007-35, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 25. 4. 2007, č. j. 15 E 859/2007-6 (kterým okresní soud podle vykonatelných platebních výměrů VZP ČR ze dne 10. 1. 2005 k zajištění pohledávky oprávněné nařídil výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech ve společném jmění manželů povinného a M. P. ke dni 13. 4. 2007) a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 23. 6. 2008, č. j. 15 E 859/2007-49, doručeným mu k jeho žádosti na adresu v USA, dne 8. 11. 2008 (a současně i jeho manželce dne 26. 6. 2008) vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel přesto vytčený nedostatek neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. července 2009

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu