20 Cdo 2398/2011
Datum rozhodnutí: 16.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 2398/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné BULANA společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) , se sídlem v Novém Jičíně, K nemocnici 9, identifikační číslo osoby 476 66 757, zastoupené JUDr. Helenou Strachotovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Matiční 730/3, proti povinné K. B. , pro pohledávky oprávněné ve výši 11.804,- Kč, 5.824,- Kč, 20.817,- Kč a 29.565,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 51 Nc 6070/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. července 2010, č. j. 30 Co 292/2010 - 53, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále také jen exekuční řád ), odvolání povinné proti usnesení ze dne 20. 10. 2009, č. j. 51 Nc 6070/2009 - 13, jímž okresní soud nařídil exekuci na majetek povinné, a to podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 21. 11. 2005, č. j. 20 C 226/2005 - 39, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 11.804,- Kč s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 denně jdoucím z částky 11.804,- Kč od 22. 9. 2003 do zaplacení a dále s poplatkem z prodlení ve výši 2.862,- Kč a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 630,- Kč, podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Kladně ze dne 19. 2. 2007, č. j. 30 Ro 2850/2006 - 19, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 5.824,- Kč s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 denně z částky 5.824,- Kč od 6. 2. 2005 do 5. 8. 2006, tj. ve výši 2.127,- Kč, a dále s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 denně z částky 5.824,- Kč od 6. 8. 2006 do zaplacení a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 600,- Kč, podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Kladně ze dne 14. 7. 2005, č. j. 30 Ro 1735/2005 - 12, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 20.817,- Kč s 1,5 % úrokem z částky 20.817,- Kč od 4. 7. 2005 do zaplacení a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 870,- Kč, podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Kladně ze dne 6. 4. 2006, č. j. 30 Ro 496/2006 - 15, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 29.565,- Kč s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 denně od 6. 8. 2005 do zaplacení, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení, a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 1.210,- Kč, a současně pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, přičemž provedením exekuce pověřil soudní exekutorku Mgr. Pavlu Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava.
Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 30. července 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (v exekučních věcech) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), a stejně ani proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo podle § 44 odst. 7 exekučního řádu odmítnuto odvolání, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009, usnesení Nejvyššího soudu ].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. srpna 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu