20 Cdo 2395/2011
Datum rozhodnutí: 23.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 2395/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Credit Union s.r.o., v likvidaci , se sídlem v Praze 3, Vinohradech, Písecká 2342, identifikační číslo osoby 274 27 617, zastoupené JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská 24, proti povinnému L. M. , pro 1.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 73 Nc 7340/2008, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. března 2011, č. j. 10 Co 60/2011 - 32, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 3. 2011, č. j. 10 Co 60/2011 - 32, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 1. 12. 2010, č. j. 73 Nc 7340/2008 - 7 [jímž podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavil exekuci na majetek povinného, nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 8. 8. 2008, č. j. 73 Nc 7340/2008 - 7, podle rozhodčího nálezu Dr. et Bc. Josefa Kožíška ze dne 10. 3. 2008, č. j. Rm 201/III/2007-04, k vymožení částky 1.012,- Kč (dlužného jízdného ve výši 12,- Kč a přirážky ve výši 1.000,- Kč), nákladů předcházejícího řízení ve výši 7.000,- Kč a 7.854,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněné, které budou určeny v příkazu exekutora a jímž dále rozhodl o náhradě nákladů exekučního řízení ve vztahu mezi účastníky a o nákladech soudního exekutora] a bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., ve znění účinném od 1. 7. 2009, a nebylo shledáno přípustným ani podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadené usnesení odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř.

Odvolací soud totiž rozhodl zcela v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2008, sp. zn. 20 Cdo 2857/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2005, sp. zn. 20 Cdo 168/2005, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 20 Cdo 3284/2008, uveřejněné pod číslem 83/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2007, sp. zn. 20 Cdo 3203/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2011, sp. zn. 20 Cdo 480/2011, a v obsahově identické věci dále srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2011, sp. zn. 20 Cdo 1923/2011, a sp. zn. 20 Cdo 1828/2011).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Užití institutu odkladu vykonatelnosti je v řízení o dovolání proti usnesením vydaným ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) z povahy věci vyloučeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2006, sp. zn. 20 Cdo 1084/2006, a přiměřeně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 20 Cdo 873/2005).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť oprávněná s ohledem na výsledek dovolacího řízení na jejich náhradu nemá právo a povinnému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu