20 Cdo 2395/2003
Datum rozhodnutí: 24.11.2004
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2395/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. p. h. m. P. a.s., proti povinné I. P., prodejem movitých věcí, pro 206,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 32 E 121/99, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2003 č.j. 39 Co 201/2003-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné.

V této věci podala povinná včasné dovolání, v němž uvedla, že přestupek, za který jí byla uložena pokuta, nespáchala.

Soud prvního stupně usnesením, doručeným dne 3.10.2003, povinnou vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, jinak bude řízení o dovolání zastaveno. Povinná do dnešního dne neodpověděla.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. však musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání.

Nedostatek tohoto - nuceného - zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jestliže splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoloží, nezbývá, než řízení (o dovolání) zastavit.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu