20 Cdo 2376/2006
Datum rozhodnutí: 27.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2376/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného K. O., zastoupeného advokátem, proti povinné N. K., pro 215.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 27 E 336/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2005, č.j. 9 Co 1634/2005-64, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním shora označené rozhodnutí, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 17. 6. 2003, č.j. 27 E 336/2002-11a, ve znění opravného usnesení ze dne 4. 3. 2004, č.j. 27 E 336/2002-23, a doplňujícího usnesení ze dne 9. 2. 2005, č.j. 27 E 336/2002-49, jimiž byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí povinné.


Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 10. 5. 2006, doručeným dne 22. 5. 2006, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila zástupcem advokáta, předložila jeho plnou moc a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že nestane-li se tak do 20 dnů od doručení výzvy, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.


Z ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popřípadě sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu