20 Cdo 2367/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2367/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné P. C. C., a.s., proti povinné H. M., pro 50.039,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 14 Nc 897/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2008, č.j. 22 Co 73/2008-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl její odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 1. 12. 2005, č. j. 14 Nc 897/2005-5, jímž Okresní soud v Kolíně nařídil podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 3. 2003, sp. zn. 43 Sm 762/2002, k uspokojení pohledávky 50.039,- Kč s 6 % úroky p.a. od 23. 7. 2002 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 20.600,- Kč a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. M. T., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 4. 4. 2008, č.j. 14 Nc 897/2005-18, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě jedenadvaceti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).

Na výzvu, která jí byla doručena 14. 4. 2008, dovolatelka nereagovala, nedostatek povinného zastoupení neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu