20 Cdo 2361/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2361/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jiřího Zrůsta v exekuční věci oprávněné M. P., zastoupené advokátem, proti povinné Z. s.r.o., pro 6.750,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 6826/2005, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2007, č.j. 20 Co 87/2007-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 3. 2005, č.j. 33 Nc 6826/2005-5, jímž Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil podle svého rozsudku ze dne 2. 11. 2004, sp.zn. 22 C 222/2003, k uspokojení pohledávky 6.750,- Kč s úroky z prodlení ve výši 2,5 % z částky 6.750,- Kč od 11. 7. 2003 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 6.825,- Kč, pro náklady oprávněné vynaložené v exekučním řízení ve výši 3.420,- Kč a pro náklady exekuce na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. I. I., soudního exekutora.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě právnická osoba, je nezbytné, aby byla (nejedná-li za ni právnickým vzděláním vybavená osoba uvedená v § 21 o.s.ř.) zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, odst. 2 písm. b/, odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a neprokázala, že za ni jedná osoba uvedená v § 21 o.s.ř., která má právnické vzdělání. Na výzvu soudu prokázané vzdělání JUDr. S. Z., který za povinnou dovolání sepsal (ukončené studium na fakultě OÚS Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti) podmínku právnického vzdělání ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 písm. b) a odst. 4 o.s.ř. nesplňuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1638/98, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 4/2000 pod č. 25) a ani nebylo prokázáno, že je ve vztahu k povinné osobou uvedenou v § 21 o.s.ř.

Usnesením ze dne 31. 3. 2008, č.j. 33 Nc 6826/2005-39, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení předložila plnou moc advokáta a jím sepsané dovolání nebo aby prokázala, že je dána výjimka z obligatorního zastoupení; současně ji poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).

Na výzvu, která jí byla doručena 4. 4. 2008, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu