20 Cdo 2351/2010
Datum rozhodnutí: 28.06.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 2351/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné OB SERVIS s.r.o. , se sídlem v Kladně, Kročehlavy, Wolkerova 2766, IČ 266 92 775, zastoupené Mgr. Vojtěchem Veverkou, advokátem se sídlem v Kladně, Nám. Starosty Pavla 40, proti povinnému MUDr. J. V. , zastoupenému JUDr. René Kryštofem, advokátem se sídlem v Brně, Luční 48, pro 607.003,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 96 Nc 2351/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 12 Co 364/2009 - 39, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Městský soud v Brně usnesením ze dne 16. 5. 2008, č. j. 96 Nc 2351/2008 - 6, nařídil podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 28. 12. 2007, č. j. 5 Sm 182/2007 - 12, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 607.003,- Kč s 6 % úrokem z prodlení od 1. 4. 2004 do zaplacení a směnečné odměny ve výši 2.023,- Kč, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Jitku Studenou, Exekutorský úřad Přerov; současně uložil povinnému uhradit oprávněnému a exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím (§ 87, § 88 zákona č. 120/2001 Sb.) s tím, že nařízení se vztahuje i na tyto náklady.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 12. 11. 2009, č. j. 12 Co 364/2009 - 39, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, v němž žádá, aby dovolací soud usnesení soudů obou stupňů zrušil, a to pro vady uvedené v § 229 odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř., a současně též rozhodl o zastavení řízení pro tyto uvedené vady .

Oprávněná ve svém písemném vyjádření k dovolání navrhla, aby bylo jako nepřípustné odmítnuto.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 12. listopadu 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Pouze pro úplnost dovolací soud podotýká, že nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 28. června 2010


JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu