20 Cdo 2350/2003
Datum rozhodnutí: 11.11.2004
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2350/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr.Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města O. proti povinnému K. S., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 E 3/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 29.5.2003, č.j. 40 Co 472/2003-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 7.2.2003, č.j. 14 E 3/2003-44 (jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí) podal povinný dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 10. října 2003, č.j. 14 E 3/2003-73, vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo povinnému doručeno podle § 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), dne 20.10.2003. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. l o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty právní o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu