20 Cdo 235/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 235/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného K. K. , zastoupeného JUDr. Josefem Novotným, advokátem se sídlem v Praze 2, Slovenská 7, proti povinné STEKO, spol. s r.o. , se sídlem v Hudčicích 82, identifikační číslo osoby 48950122, zastoupené JUDr. Vladimírem Skalickým, advokátem se sídlem v Příbrami II, Dlouhá 138, pro 369.536,- Kč, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 22 Nc 5698/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze z 2. 12. 2009, č. j. 20 Co 539/2009-317, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud (kromě toho, že usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že jeho výrok o nákladech řízení zrušil ) potvrdil výrok I. usnesení z 30. 5. 2006, č. j. 22 Nc 5698/2004-253, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na odklad exekuce, podala povinná dovolání.

Oprávněný navrhl dovolání již pro opožděnost odmítnout.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Přípustnost dovolání nezakládají ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., jelikož usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve věci odkladu provedení výkonu rozhodnutí (exekuce - § 130 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), v jejich taxativních výčtech uvedeno není, a nelze ji opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., protože toto ustanovení je v exekučním řízení uplatnitelné toliko prostřednictvím § 238a odst. 1 a 2 o. s. ř., kde ale jak bylo již výše uvedeno institut odkladu provedení exekuce není vyjmenován (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1520/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 12/2004 pod č. 233).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2011

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.
předseda senátu