20 Cdo 2348/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2348/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného S. m. B. proti povinnému P. B., vyklizením, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 66 E 60/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2006, č. j. 13 Co 50/2006-85, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 12. 1. 2006, č. j. 66 E 60/2004-74, jímž městský soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 27. 8. 2003, č. j. 30 C 57/2001-57, výkon rozhodnutí vyklizením označeného bytu vykázáním povinného a všech, kdo se tam zdržují na základě jeho práva, a odstraněním jejich věcí z vyklizovaného bytu.


Po zahájení dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 7. 2006, č. j. 66 E 60/2004-116, rozhodl o právním nástupnictví (§ 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ) na straně oprávněného; připustil, aby do řízení na jeho místo vstoupilo B. d. n., Sibiřská 60, B. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. ustanovení § 107a o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu neplatí, Nejvyšší soud k uvedenému usnesení nepřihlíží a pokračuje v dovolacím řízení i nadále na místě oprávněného se S. m. B.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 30. 5. 2006, č. j. 66 E 60/2004-92, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.


Výzvě, která mu byla doručena 6. 6. 2006, dovolatel nevyhověl.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu