20 Cdo 2324/2007
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2324/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v právní věci žalobců a) G. M., b) I. T., obou zastoupených advokátem, c) R. S., d) G. B., e) P. S., proti žalovanému M. Ř., zastoupenému advokátem, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 C 681/2002, o dovolání žalobců G. M. a I. T. proti usnesení Krajského soud v Brně ze dne 8. 6. 2005, č. j. 49 Co 373/2003-134, takto:I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobci G. M. a I. T. jsou povinni do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně 1.625,- Kč k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí doručenému jim 11. 8. 2005 podali žalobci a/ a b/ (zastoupeni advokátem na základě plné moci ze 6. 9. 2005 /č.l. 155, 156/) tzv. blanketní dovolání (č.l. 152), v němž uvedli pouze, že je podávají proto, že podle jejich názoru dovolací soud dospěje k závěru o zásadním právním významu napadeného rozsudku, a sdělili, že je blíže zdůvodní obratem po ukončení pracovní neschopnosti jejich právního zástupce . Dovolání pak doplnili podáním z 29. 3. 2007 (č.l. 165), podaným poštovní přepravě 30. 3. téhož roku (viz obálka na č.l. 168).

Žalovaný navrhl zamítnutí dovolání.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 věty první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Z uvedených ustanovení Nejvyšší soud již v několika rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod poř. č. 21, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31).

Na uvedených závěrech nemůže nic změnit ani skutečnost, že okresní soud (nesprávně) poskytl žalobcům k doplnění dovolání usnesením ze 14. 3. 2007, č. j. 6 C 681/2002-163, dodatečnou desetidenní lhůtu od doručení usnesení (viz usnesení z 23. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2005 pod poř. č. 91, v němž Nejvyšší soud vysvětlil, že lhůta k doplnění tzv. blanketního dovolání o dovolací důvody, stanovená v § 241b odst. 3 o. s. ř., je lhůtou zákonnou, tedy takovou, kterou soudce prodloužit nesmí, a jejíž zmeškání vede k odmítnutí dovolání). Z týchž důvodů není právně významná ani skutečnost, že žalobci (jež případný návrh na prominutí zmeškání lhůty /§ 58 o. s. ř./ nepodali) doložili pracovní neschopnost svého advokáta potvrzením ze 4. 10. 2005 (č.l. 154).

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c o. s. ř. dovolání odmítl.

Protože dovolání bylo odmítnuto, vzniklo žalovanému podle ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení; ty spočívají v částce 1.550,- Kč, představující odměnu za zastoupení advokátem (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 5 písm. c/, § 14 odst. 1, § 15 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 484/2000 Sb.), sníženou o 50 % podle § 18 odst. 1 vyhlášky, a v částce 75,- Kč představující paušální náhradu podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. července 2007

JUDr. Vladimír M i k u š e k

předseda senátu