20 Cdo 2322/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2322/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T. O. C. R., a.s., proti povinnému Ing. F. B., pro 23.021,10 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 66 E 1746/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2007, č. j. 13 Co 414/2007-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 28. 5. 2001, č. j. 66 E 1746/2001-4, jímž Městský soud v Brně nařídil podle rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR ČTÚ B. ze dne 27. 10. 1999, č.j. 229046/99, k uspokojení pohledávky 23.021,10 Kč s 15 % úroky od 1. 9. 2000 do zaplacení a pro úroky z prodlení z jednotlivých částek přiznaných oprávněné k 31. 8. 2000 ve výši 5.996,90 Kč a pro náklady výkonu rozhodnutí 699,40 Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 8. 4. 2008, č. j. 66 E 1746/2001-28, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.

Výzvě, která mu byla doručena 18. 4. 2008, dovolatel nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu