20 Cdo 2321/2004
Datum rozhodnutí: 11.01.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2321/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr.Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. p. h.m. P., zastoupeného advokátem, proti povinnému M. K., srážkami z jiného příjmu, pro 1.116,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 25 E 530/2003, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2004, č.j. 64 Co 35/2004-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně jej vyzval, aby si ve lhůtě 5 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.

Na výzvu, která byla povinnému doručena 15. 7. 2004, povinný ve smyslu poskytnutého poučení nereagoval.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zák. č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19. března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ).

Z ustanovení § 241 odstavec 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. tato zásada pak ve smyslu odstavec 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Odstavec 1 neplatí dle odstavce 3 také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle odstavce 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 , § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 11. ledna 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu