20 Cdo 2290/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2290/2009
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné EMEA s.r.o. , se sídlem v Hulíně, náměstí Míru 1217, proti povinné M. L., pro 3.454,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 14 Nc 4404/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2007, č. j. 12 Co 739/2007-16, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 4. 10. 2006, č. j. 14 Nc 4404/2006-3, ve znění opravného usnesení ze dne 12. 1. 2007, č. j. 14 Nc 4404/2006-5, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu v B. ze dne 25. 4. 2006, č. j. 11 020/2006-637/III.vyř., k uspokojení pohledávky 3.454,- Kč, úroky z prodlení ve výši 1,5 % ročně z částky 3.454,- Kč od 19. 3. 2006 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení 200,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. I. D., soudního exekutora.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) doručen povinné prostřednictvím pošty dne 14. 2. 2008 (§ 50c odst. 4 o.s.ř.). Dovolání podala povinná u okresního soudu osobně dne 25. 4. 2008.

Posledním dnem lhůty, v níž mohla povinná dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo pondělí 14. 4. 2008; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu