20 Cdo 228/2011
Datum rozhodnutí: 22.02.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 228/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Odborové organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu , se sídlem v Bouzově 8, 783 25 Bouzov, identifikační číslo osoby 269 91 934, proti povinné České republice Ministerstvu kultury , se sídlem v Praze 1, Maltézské nám. 471/1, ukládáním pokut, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 34 E 348/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. srpna 2010, č. j. 68 Co 307/2010 - 45, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 8. 4. 2010, č. j. 34 E 348/2010 - 23, nařídil podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2009, č. j. 6 Ca 11/2008 - 122, k vynucení povinnosti povinné vydat ve lhůtě 15 dnů od právní moci uvedeného rozsudku rozhodnutí o stížnosti oprávněné ze dne 12. 7. 2007, zn. 68/2007, výkon rozhodnutí uložením pokuty povinné ve výši 100.000,- Kč, a uložil povinné povinnost zaplatit soudní poplatek.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 8. 2010, č. j. 68 Co 307/2010 - 45, k odvolání povinné usnesení obvodního soudu změnil tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 16. srpna 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.; ustanovení JUDr. Jany Kašpárkové zástupkyní oprávněné usnesením ze dne 6. 5. 2010 se na dovolací řízení nevztahuje).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinné v tomto řízení žádné náklady nevznikly. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu