20 Cdo 2267/2011
Datum rozhodnutí: 02.08.2011
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř.
20 Cdo 2267/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobce J. Č. , zastoupeného JUDr. Janem Urbancem, advokátem se sídlem Hradci Králové, Chelčického 1223, proti žalovanému JUDr. O. S., soudnímu exekutorovi, o určení neplatnosti příklepu soudního exekutora, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 6 C 59/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 5. 2011, č. j. 24 Co 125/2011-17, takto:

Dovolání se odmítá .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í ( § 243c odst. 2 o. s. ř.):
V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 31. 3. 2011, č. j. 6 C 59/2011-9, jímž okresní soud vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Hradci Králové. Uzavřel, že místně příslušným ve věci je soud podle sídla exekutorského úřadu žalovaného.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl (i přes poučení o jeho nepřípustnosti) žalovaný dovoláním a navrhoval, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 (srov. Část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení potvrzující rozhodnutí o vyslovení místní nepříslušnosti soudu v jejich taxativních výčtech uvedeno není (přičemž nejde ani o dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto ve věci udělení příklepu, jak tvrdí dovolatel). Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť jím napadené usnesení, není rozhodnutím ve věci samé (k tomu v obdobné věci srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 719/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003).

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a řízení ani nebylo již dříve skončeno (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. srpna 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu