20 Cdo 2258/2006
Datum rozhodnutí: 11.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2258/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, O. p. h. m. P., proti povinné B. B. A. S. s.r.o. v l., pro 18.612,50 Kč, přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 35 E 884/2003, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2004, č.j. 20 Co 407 a 408/2004-46, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení ze dne 12. 1. 2004, č.j. 35 E 884/2003-9, ve znění usnesení ze dne 18. 5. 2004, č.j. 35 E 884/2003-39 (kterým obvodní soud nařídil výkon rozhodnutí), podala povinná dovolání.


Dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení, neboť povinná nebyla kvalifikovaně zastoupena; soud ji proto usnesením ze dne 15. 6. 2005, č.j. 35 E 884/2003-53, doručeným jí 24. 6. 2005, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.


Na výzvu odpověděla dovolatelka přípisem, v němž se ohledně kvalifikovaného zastoupení odvolávala na ustanovení § 241 odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ). K dalším výzvám soudu předložila stejnopis dovolání spolupodepsaný JUDr. L. K., zaměstnaným u ní na základě dohody o pracovní činnosti, jejíž kopii rovněž předložila.


Z ustanovení § 241 o.s.ř. plyne, že dovolatel (právnická osoba) musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem (popř. notářem). To neplatí, jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.); takovou osobou může být (mimo jiné) i její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen (§ 21 odst. 1 písm. b/ o.s.ř.). Vztah z dohody o pracovní činnosti (jíž dovolatelka vysvětluje pracovně právní vztah JUDr. L. K. k sobě) však k naplnění pojmu zaměstnance podle uvedeného ustanovení nepostačuje; ve smyslu části čtvrté zákoníku práce jde o typ dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a takový vztah procesním účelům jednání zaměstnanců za právnickou osobu neodpovídá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2410/2004, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 5, ročník 2005 pod č. 73).

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení(k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


Povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. ledna 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu