20 Cdo 2250/2004
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2250/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné A. K., proti povinnému V. K., pro 11.500,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. E 277/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2002, č.j. 23 Co 236/2002-15, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 2. 2002, č.j. E 277/2002-2, jímž Okresní soud Praha - východ nařídil podle svého rozsudku ze dne 18. 10. 1999, sp. zn. P 24/98, k vymožení pohledávky 11.500,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, na niž má povinný nárok u označeného zaměstnavatele.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je třeba, aby byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 14. 10. 2003, č.j. E 277/2002-30 (doručeným 20. 10. 2003), a usnesením ze dne 24. 5. 2004, č.j. E 277/2002-31 (doručeným 31. 5. 2004), dovolatele vyzval, aby si do deseti, resp. dvaceti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta; povinného rovněž poučil o následcích, jež nastanou, nevyhoví-li výzvám.

Dovolatel na výzvy soudu nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu