20 Cdo 2248/2001
Datum rozhodnutí: 29.04.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2248/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. J. P., správce konkursní podstaty úpadce O., obchodní podnik, státního podniku v likvidaci, proti povinné T. Č., a.s., přikázáním pohledávky z účtu povinné u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. E 338/97, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5.9.2001, č.j. 29 Co 411/2001 - 22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzala v celém rozsahu zpět.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 15. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně, vydaným přede dnem nabytím účinnosti zákona č. 30/2000 Sb. nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (t.j. občanského soudního řádu účinného před 1.1.2001 - dále jen jako o.s.ř. ).

Podle bodu 17. téže hlavy pak platí, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Jestliže výkon rozhodnutí byl nařízen usnesením soudu prvního stupně ze dne 29.9.1997, odvolací soud právem projednal odvolání povinné podle dosavadních předpisů , v důsledku čehož - podle citovaných ustanovení - bylo nutno naložit stejně i s dovoláním, byť směřovalo proti rozhodnutí, vydanému po 1.1.2001.

Podle ustanovení § 243b odst. 4, věty druhé, o. s. ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl soud podle § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému, jenž by měl ve smyslu těchto ustanovení právo na jejich náhradu, však v tomto stadiu řízení prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2002

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu