20 Cdo 2245/98
Datum rozhodnutí: 30.05.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2245/98

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Města Ch. proti žalovanému J. F., o zaplacení 2.063,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 8 C 287/96, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9.10.1997, č. j. 14 Co 620/97-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud zastavil řízení o odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, neboť dospěl závěru, že žalovaný neodstranil vady, jež způsobují, že odvolání není projednatelné (§ 43 odst. 2, § 211 o.s.ř.).

Žalovaný zaslal odvolacímu soudu v dovolací lhůtě podání (ze dne 17.11.1998) označené jako odvolání proti zastavení odvolacího řízení , v němž uvedl, že nesouhlasí s tím, že odvolací soud neuznal jeho právní nároky . Dne 9.12.1997 byl soudem prvního stupně poučen o náležitostech, jež musí obsahovat dovolání, jakož i o povinnosti být v dovolacím řízení zastoupen advokátem. Dovolatel požádal o lhůtu k zajištění právní pomoci do konce února 1998; po jejím marném uplynutí byl usnesením, doručeným dne 26.5.1998, poučen opětovně, a upozorněn, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li v něm uvedeným požadavkům.

Dle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 241 odst. l, 2 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něho jedná, a jím musí být dovolání i sepsáno.

Zvolí-li si dovolatel advokáta až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění podmínky tohoto (nuceného) zastoupení, aby zmocněnec (advokát) již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek zastoupení ve smyslu citovaného § 241 o.s.ř. je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svojí povahou odstranitelný. Podle § 243c, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění této podmínky řízení dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 243c, § 104 odst. 2, věta třetí, o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; žalobci, jenž by ve smyslu těchto ustanovení měl právo na jejich náhradu, prokazatelné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2000

JUDr. Vladimír K u r k a, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová