20 Cdo 2235/98
Datum rozhodnutí: 29.06.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2235/98

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně H. B., proti žalované S. akciová společnost, o zaplacení částky 2.511,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 533/95, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5.2.1998, č. j. 22 Co 735 a 736/97-24, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 18.11.1997, č.j. 20 C 533/95-17, jímž byl zamítnut návrh žalobkyně na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání, a odmítl její odvolání proti usnesení ze dne 30.8.1996, č.j. 20 C 533/95-8, jímž soud prvního stupně spolu se zastavením řízení (pro zpětvzetí žaloby) jí uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 250,-Kč.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, jež podle svého obsahu vyjadřuje nesouhlas s povinností zaplatit soudní poplatek; žalobkyně připomíná, že s žalobou požádala i o osvobození od poplatkové povinnosti, o níž nebylo rozhodnuto.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podle § 240 odst. 1, 2 o.s.ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Zmeškání této lhůty nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Z doručenky, založené ve spise, se podává, že dovoláním napadené usnesení bylo doručováno jakožto zásilka, jež nebyla určena do vlastních rukou; dne 3.4.1998 byla uložena na poště, a žalobkyně ji dne 25.5.1998 převzala u soudu prvního stupně, jemuž byla vrácena.

Ve smyslu § 46 odst. 2 o.s.ř. platí, že nebyl-li adresát zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě nebo v témže domě anebo zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, uloží se písemnost na poště nebo u orgánu obce a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Z obsahu spisu se nenaznačují žádné okolnosti, zpochybňující úsudek, že podmínky citovaného ustanovení byly (při doručení usnesení odvolacího soudu) splněny, a jejich nedostatek ani dovolatelka nenamítá. Výzvu k vyzvednutí zásilky na poště nezpochybňuje (s údaji uvedenými na doručence se seznámila, aniž se jim protivila, při nahlédnutí do spisu dne 25.5.1998), a o tom, že se ve svém bydlišti v rozhodné době zdržovala, svědčí přípis ze dne 26.2.1998, v němž soudu oznámila, že se navrátila ze zahraničí.

Je proto namístě závěr, že usnesení odvolacího soudu bylo doručeno dovolatelce dne 3.4.1998, a téhož dne nabylo i právní moci (§ 167 odst. 2, § 159 odst. 1 o.s.ř.).

Bylo-li tedy dovolání osobně podáno u soudu prvního stupně až dne 26.5.1998, stalo se tak zjevně opožděně (§ 240 odst. 1 o.s.ř.).

Pozdě podané dovolání Nejvyšší soud nemohl než podle § 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (per analogiam).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2000

JUDr. Vladimír K u r k a, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková