20 Cdo 2223/2012
Datum rozhodnutí: 09.08.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 2223/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Okresního soudu Brno-venkov , se sídlem v Brně, Polní 39, identifikační číslo osoby 000 25 071, proti povinné I. A. M. , pro 800,- Kč, prodejem movitých věcí povinné, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 77 E 19/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. prosince 2010, č. j. 14 Co 419/2010 - 90, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Městský soud v Brně usnesením ze dne 12. 1. 2009, č. j. 77 E 19/2009 - 5, ve znění opravného usnesení ze dne 29. března 2010, č. j. 77 E 19/2009 - 53, opraveného usnesením ze dne 10. června 2010, č. j. 77 E 19/2009 - 62, nařídil podle rozhodnutí téhož soudu ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. 9 P 470/2002, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 800,- Kč, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného .

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. 12. 2010, č. j. 14 Co 419/2010 - 90, k odvolání povinné usnesení soudu prvního stupně změnil jen tak, že 1) soud nařizuje výkon k uspokojení pohledávky oprávněné prodejem movitých věcí povinné , a 2) že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o výkon rozhodnutí, jinak jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20. prosince 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009]. Na tomto závěru nic nemění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle něhož je dovolání proti němu (za určitých podmínek) přípustné; takové nesprávné poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení povinné v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. srpna 2012

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu