20 Cdo 2221/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2221/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému P. H., pro 30.464,- Kč, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 8 Nc 4812/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 27. 11. 2008, č. j. 15 Co 745/2008-16, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl jeho odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 12. 8. 2008, č. j. 8 Nc 4812/2008-2, jímž okresní soud nařídil podle platebního výměru V. z. p. Č. r., Krajské pobočky pro J. k., Územního pracoviště T., ze dne 11. 12. 2007, č., ve spojení s rozhodnutím Rozhodčího orgánu V. z. p. Č. r. ze dne 5. 3. 2008, č. j., k vymožení pohledávky 30.464,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. D. M., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 12. 3. 2009, č. j. 8 Nc 4812/2008-25, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě, i o možnosti požádat soud při splnění zákonných podmínek o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o.s.ř.).


Na výzvu, která mu byla doručena 23. 3. 2009, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu