20 Cdo 222/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 222/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Ing. V. P. V. , Č. L., proti povinným 1) P. D. , M., a 2) K. D. , M., pro 243 508,48 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 18824/2014, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. dubna 2016, č. j. 9 Co 997/2015-37, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 4. 2016, č. j. 9 Co 997/2015-37, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudu ze dne 1. 6. 2016, č. j. 43 EXE 18824/2014-44, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil (žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 27. 6. 2016, č. j. 43 EXE 18824/2014-65, nevyhověl a Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 19. 10. 2016, č. j. 9 Co 755/2016-73, usnesení soudu prvního stupně potvrdil).
Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. 2. 2017 JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu