20 Cdo 2218/2004
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2218/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Františka Ištvánka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) R. F., a B) M. F., zastoupeného A. F., proti povinnému M. F., zastoupeného advokátem, pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21 E 260/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.8.2003, č.j. 10 Co 1012/2003-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného pro uspokojení pohledávky výživného oprávněných.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním. Soud prvního stupně mu usnesením ze dne 27.5.2004, č.j. 21 E 260/2003-29, ustanovil k ochraně jeho zájmů v dovolacím řízení zástupce (JUDr. P. L., advokáta), a následně tohoto zástupce usnesením, doručeným dne 26.7.2004, vyzval, aby ve lhůtě 15-ti dnů od doručení odstranil vady dovolání, podaného povinným. Předcházejícím usnesením ze dne 10.12.2003, č.j. 21 E 260/2003-23, byl povinný vyzván, aby předložil dovolání sepsané advokátem s tím, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dosud se tak nestalo.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta (je-li mu ustanoven) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění této podmínky řízení dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu