20 Cdo 2213/2010
Datum rozhodnutí: 25.05.2011
Dotčené předpisy: § 254 odst. 3 o. s. ř., § 44 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
20 Cdo 2213/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného: ICOM transport a.s., se sídlem v Jihlavě, Jiráskova 1424/78, identifikační číslo osoby 463 46 040, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Širmerem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Královský Vršek 4762/25, proti povinnému MUDr. J. H. , pro částku 6.783,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 Nc 10371/2007, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2008, č. j. 22 Co 190/2008 - 28, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2008, č. j. 22 Co 190/2008 - 28, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením Městský soud v Praze k odvolání povinného, odůvodněnému tvrzením, že mu podkladový platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 20. 4. 2007, č. j. 25 C 203/2006 - 16, nebyl doručen, změnil usnesení ze dne 18. 10. 2007, č. j. 14 Nc 10371/2007 - 4, jímž obvodní soud nařídil exekuci na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 6.783,- Kč se specifikovaným úrokem z prodlení, nákladů předcházejícího řízení ve výši 600,- Kč, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, které budou určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Marii Sárovou, Exekutorský úřad Jihlava, tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů a o náhradě nákladů soudní exekutorky. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že z nalézacího spisu se podává, že exekuční titul spolu se žalobou ve věci nebyl povinnému (žalovanému) vůbec doručován, ačkoli jsou ve spise různé záznamy o zjištění jeho pobytu . Z toho pak odvolací soud vyvodil závěr, že platební rozkaz se nestal formálně vykonatelným a že tak nebyly splněny předpoklady pro nařízení exekuce podle § 44 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do 30. 10. 2009.

V dovolání oprávněný s odkazem na § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. namítá, že řízení před odvolacím soudem je postiženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Uvedl, že exekuční titul povinný převzal dne 9. 5. 2007 (viz potvrzení pošty a potvrzení o převzetí poštovní zásilky České pošty, s.p.), a proto nabyl právní moci dne 25. 5. 2007, jak bylo také ve spise dne 15. 6. 2007 vyznačeno. Je sice skutečností, že v době rozhodování odvolacího soudu se ve spise nenacházela doručenka, která z něj zmizela po nahlížení povinného do spisu dne 21. 2. 2008, nicméně z obsahu spisu vyplývá, že žaloba s platebním rozkazem byla povinnému (žalovanému) dne 20. 4. 2007 vypravena. Nalézací soud si proto vyžádal náhradní doklad o doručení soudní zásilky povinnému a Česká pošta, s.p., k této žádosti sdělila, že zásilka byla povinnému doručena dne 9. 5. 2007, kdy si ji osobně převzal. Česká pošta, s.p. současně doložila potvrzení o převzetí poštovní zásilky ze dne 9. 5. 2007 vlastnoručně podepsané povinným. Z uvedených důvodů nelze v nalézacím řízení pokračovat, neboť proti platebnímu rozkazu povinný nepodal odpor, takže podle § 174 odst. 1 o. s. ř. má účinky pravomocného rozsudku. Jestliže exekuční titul nabyl právní moci a stal se formálně vykonatelným (§ 159 a § 161 odst. 1 o. s. ř), byly předpoklady pro nařízení exekuce splněny (§ 44 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.). Navrhl, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a aby mu věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb.) a po přezkoumání věci podle § 242 o. s. ř. dospěl k závěru, že dovolání, které je přípustné podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., je důvodné.

Oprávněný v dovolání zpochybnil závěr odvolacího soudu, že exekuční titul je formálně nevykonatelný. Tento závěr je závěrem právním, jehož přezkum je v dovolání možný v intencích dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.; aby však soud mohl k takovému závěru dospět, musí učinit potřebná skutková zjištění. V projednávaném případě šlo o zjištění, zda exekuční titul byl povinnému vůbec doručován , zda mu byl doručen a zda nabyl právní moci. Nesprávnost, případně neúplnost těchto skutkových zjištění pak lze namítat prostřednictvím dovolacích důvodů podle § 241a odst. 3 o. s. ř., resp. podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.

V posuzované věci je exekučním titulem platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 20. 4. 2007, č. j. 25 C 203/2006 - 16, jímž žalovanému (povinnému) byla uložena povinnost zaplatit žalobci (oprávněnému) do 15 dnů od jeho doručení částku 6.783,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,75 % p.a. od 17. 12. 2005 do 31. 12. 2005 a s úrokem z prodlení ve výši 9 % p.a. od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 a od 1. 7. 2006 do zaplacení spolu ročním úrokem z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o sedm procentních bodů platné k prvnímu dni každého kalendářního pololetí, ve kterém trvá prodlení žalovaného , jakož i náklady řízení ve výši 600,- Kč. Z obsahu nalézacího spisu přitom vyplývá, že podle doložky vyznačené dne 15. 6. 2007, nabylo toto rozhodnutí právní moci a vykonatelnosti dne 25. 5. 2007.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 25. května 2005, sp. zn. 20 Cdo 1257/2004, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročníku 2005, pod číslem 167, uzavřel, že doložka vykonatelnosti, jíž je opatřen stejnopis rozhodnutí (§ 261 odst. 2 o. s. ř.), má charakter veřejné listiny, a že tedy potvrzuje pravdivost údajů v ní uvedených. Namítá-li povinný její obsahovou nesprávnost, je povinen ke svým tvrzením nabídnout důkazy. V odůvodnění tohoto rozhodnutí pak Nejvyšší soud vysvětlil, že oprávněný vykonatelnost titulu osvědčí již samotným předložením rozhodnutí opatřeného doložkou vykonatelnosti.

V předmětné věci se však odvolací soud - přestože měl k dispozici spis nalézacího soudu, obsahující exekuční titul opatřený doložkou právní moci a vykonatelnosti - touto skutečností nezabýval a svůj závěr o nevykonatelnosti platebního rozkazu postavil bez dalšího (byť nalézací soud musel při záznamu o právní moci platebního rozkazu podle § 23 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy vycházet z dokladů o jeho doručení účastníkům) na tom, že exekuční titul spolu se žalobou ve věci nebyl povinnému (žalovanému) vůbec doručován . Odvolací soud tedy pominul charakter doložky právní moci jako veřejné listiny potvrzující pravdivost v ní uvedených údajů. Jestliže povinný namítl její obsahovou nesprávnost (v doplnění odvolání na čl. 19 nalézacího spisu výslovně uvádí, že povinnému nikdy nebyl exekuční titul doručen oproti kogentnímu ustanovení § 173odst. 1 o. s. ř. ani žaloba o zaplacení částky ve výši 6783,- Kč s příslušenstvím ze dne 18. 9. 2006 ), musel svá tvrzení prokázat a tedy předně k nim nabídnout důkazy; nestalo-li se tak, měl být o této své důkazní povinnosti podle § 254 odst. 3 o. s. ř. poučen. Již z uvedeného plyne, že právní posouzení věci odvolacím soudem je nesprávné [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.] a že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., spočívající v nesplnění poučovací povinnosti ze strany soudu (k tomu srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2010, sp. zn. 20 Cdo 526/2008).

Kromě toho byl naplněn i dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř. (dovolatelem podle obsahu dovolání namítaný), neboť skutkové zjištění odvolacího soudu, že exekuční titul spolu se žalobou ve věci nebyl povinnému (žalovanému) vůbec doručován , nemá podle obsahu spisu oporu v provedeném šetření, neboť z úředního záznamu na čl. 33 p.v. nalézacího spisu vyplývá, že zásilka s podkladovým rozhodnutím byla k poštovní přepravě vypravena dne 20. 4. 2007, a to s označením zásilky: R 17 270.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu není správné, Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 2, věty za středníkem o. s. ř. zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3, věta první o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je závazný (§ 243d odst. 1, část první věty za středníkem o. s. ř.). V novém rozhodnutí soud rozhodne nejen o nákladech dalšího řízení, ale znovu i o nákladech řízení původního, tedy i dovolacího (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. května 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu