20 Cdo 22/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 237 o. s. ř.20 Cdo 22/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská č. 1632/180, identifikační číslo osoby 60197609, zastoupené JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská č. 1053/21, proti povinnému V. P. , Č. B., pro 87 292 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 085 EX 8600/12, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. října 2015, sp. zn. 24 Co 1757/2015, takto:

Dovolání soudního exekutora se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. října 2015, sp. zn. 24 Co 1757/2015, jímž bylo změněno usnesení soudního exekutora ze dne 1. června 2015, č. j. 085 EX 8600/12-520, tak, že se insolvenční správkyni JUDr. S. V. vydává rozdělovaná podstata v celé výši 866 016,99 Kč do majetkové podstaty dlužníka V. P., není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, zda je soudní exekutor povinen po zahájení insolvenčního řízení na majetek v exekuci povinného vydat do majetkové podstaty úpadce jím v exekuci vymožené plnění v celém rozsahu anebo ve výši po odečtení nákladů exekuce srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2014, sp. zn. 21 Cdo 3182/2014 (publikované pod číslem 32/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 4599/2014 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2015, sp. zn. 26 Cdo 1179/2015] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání soudního exekutora podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu