20 Cdo 2199/2010
Datum rozhodnutí: 28.06.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 2199/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-Žabovřesky , se sídlem v Brně, Horova 28, proti povinnému L. D ., zastoupenému JUDr. Ludvíkem Dytrychem, advokátem se sídlem v Brně, Srbská 53, ukládáním pokut, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 66 E 110/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. prosince 2009, č. j. 17 Co 272/2008 - 50, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Městský soud v Brně usnesením ze dne 8. 7. 2008, č. j. 66 E 110/2008 - 4, nařídil podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí stavebního úřadu - Úřadu městské části města Brna, Brno - Žabovřesky ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. STU/02/0500373/001/003, které nabylo právní moci dne 15. 6. 2007, k vynucení povinnosti povinného provést zabezpečovací práce (nezastupitelné jednání) statickou výdřevu terénní úpravy tj. provedení výkopu přes celou šířku pozemku ve dvorní části domu S., tj. cca 7,5 m, hloubka výkopu je cca 3 m, délka výkopu ve směru od domu je cca 5 m, na pozemku p. č. 5207/4, k.ú. Žabovřesky, z důvodu sesuvu a propadu zeminy , výkon rozhodnutí uložením pokuty povinnému ve výši 80.000,- Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 23. prosince 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinný nemá na náhradu nákladů právo a oprávněnému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. června 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu