20 Cdo 2186/2011
Datum rozhodnutí: 02.08.2011
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř.
20 Cdo 2186/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České Republiky , Krajské pobočky pro Středočeský kraj, Územního pracoviště Praha západ, se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1566/2b, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému JUDr. Z. A., pro 239 983,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 49 Nc 6277/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2010, č. j. 18 Co 325/2010-49, takto:
Dovolání se odmítá .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í ( § 243c odst. 2 o. s. ř.):

V záhlaví uvedeným rozhodnutím Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 22. 3. 2010, č. j. 49 Nc 6277/2007-40 (jímž obvodní soud pro opožděnost zamítl námitku místní nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 10, kterou vznesl povinný svým podáním, předaným k poštovní přepravě dne 16. 3. 2010).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl (i přes poučení o jeho nepřípustnosti) povinný dovoláním a navrhoval, aby dovolací soud rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 (srov. Část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení potvrzující rozhodnutí o zamítnutí námitky místní nepříslušnosti soudu v jejich taxativních výčtech uvedeno není (přičemž se nejedná ani o usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soud prvního stupně o odmítnutí návrhu, jak tvrdí dovolatel, proti němuž se dovolání připouští podle § 239 odst. 3 o. s. ř.). Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť jím napadené usnesení, není rozhodnutím ve věci samé (k tomu v obdobné věci srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 719/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. srpna 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu