20 Cdo 2178/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2178/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. M., zastoupené advokátem, proti povinné K.V.R.Z. P. spol. s r. o., provedením prací a výkonů, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 27 E 893/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 4. 2006, č. j. 10 Co 215/2006-51, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 24. 2. 2006, č. j. 27 E 893/2005-46, jímž Okresní soud v Karlových Varech nařídil podle svého rozsudku ze dne 15. 12. 2003, č. j. 16 C 143/2001-89, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 11. 2004, č. j. 13 Co 128/2004-122, výkon rozhodnutí, kterým oprávněné povolil, aby na náklad povinné provedla sama nebo si dala provést práci, spočívající v uvedení sběrného vodovodního systému nacházejícího se na pozemku parcelní číslo 2/1 v k. ú. Budov, obec V., do původního stavu, tj. zajištění opravy tohoto sběrného vodovodního systému a obnovení dodávky vody z tohoto sběrného systému do domu oprávněné v Budově č. 2, v k. ú. Budov, obec V.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě právnická osoba, je nezbytné, aby byla (nejedná-li za ni právnickým vzděláním vybavená osoba uvedená v § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ) zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, odst. 2 písm. b/, odst. 4 o. s. ř.).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by za ni jednala osoba uvedená v § 21 o. s. ř., která má právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 21. 6. 2006, č. j. 27 E 893/2005-55, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která jí byla doručena 27. 6. 2006, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o. s. ř.).


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu