20 Cdo 2172/2009
Datum rozhodnutí: 28.07.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2172/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněné: G. V. , zastoupené JUDr. Pavlem Bergerem advokátem se sídlem v Praze 10 - Vršovicích, Bělocerkevská 1037/38, proti povinné R. V. , o udělení příklepu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74 Nc 618/2004, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2008, č. j. 16 Co 342/2008 - 76, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 12. 2008, č. j. 16 Co 342/2008 - 76, potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad Nymburk, ze dne 20. 5. 2008, č. j. Ex 52/05 - 53, jímž mj. udělil vydražiteli M. G. příklep na vydražené nemovitosti (ve výroku tohoto usnesení specifikované), a to za nejvyšší podání ve výši 1.150.000,- Kč, a současně stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání s tím, že na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota ve výši 250.000,- Kč.

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem. Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. 2. 2009, č. j. 74 Nc 618/2004 - 87, byla povinná vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a současně byla poučena o tom, že nebude-li do 10ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví . Toto usnesení povinná převzala osobně dne 26. 2. 2009, na výzvu obvodního soudu však nereagovala.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka podala dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž při tomto úkonu byla zastoupena advokátem (a ani netvrdila, že má právnické vzdělání), nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu