20 Cdo 2149/2005
Datum rozhodnutí: 24.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2149/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) D. C., b) A. C., obou zastoupených advokátkou, proti povinné E. K., za účasti vydražitelky MUDr. Z. C., pro 255.943,- Kč s příslušenstvím, prodejem spoluvlastnického podílu na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. E 2984/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2004, č.j. 20 Co 456/2004-129, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž bylo potvrzeno usnesení okresního soudu ze dne 11. 6. 2004, č.j. E 2984/2002-106, o udělení příklepu v soudní dražbě.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 7. 1. 2005, č.j. E 2984/2002-134, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si do 7 dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta, předložila plnou moc a jím sepsané dovolání; současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena dne 13. 1. 2005, dovolatelka odpověděla pouze žádostí o prodloužení lhůty vzhledem k zaneprázdněnosti jí kontaktovaných advokátů. Na upozornění na nesplnění výzvy, doručené jí dne 29. 6. 2005, dovolatelka neodpověděla.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků řízení právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu